Ostutingimused

PAKENDISTUUDIO ÜLDISED TARNETINGIMUSED

Kehtivad alates 27.09.2021

Käesolevad „Pakendistuudio üldised tarnetingimused“ (edaspidi „Tarnetingimused“) reguleerivad Teostaja ja Tellija vahelisi suhteid Tööde teostamisel ja Lepingu täitmisel.

Tarnetingimustes kasutatakse suure algustähega mõisteid alljärgnevas tähenduses:

„Teostaja“ – MAAL Trading OÜ (registrikoodiga 14719427, edaspidi „Pakendistuudio“)

„Tellija“ – Pakendistuudio töid, tooteid ja teenuseid telliv füüsiline või juriidiline isik.

„Pool“ või „Pooled“ – Teostaja ja Tellija eraldi (Pool) või koos (Pooled).

„Tööd“ – tooted ja teenused, mida Tellija tellib Teostajalt.

„Pakkumine“ – pakkumus (ofert) võlaõigusseaduse tähenduses. Pakkumus on lepingu sõlmimise ettepanek, mis on piisavalt määratletud ja väljendab pakkumuse esitaja (oferendi) tahet olla pakkumusega nõustumise korral sõlmitava lepinguga õiguslikult seotud.

„Nõusolek“ – nõustumus võlaõigusseaduse tähenduses.

„Leping“ – Poolte kokkulepe Tööde teostamiseks, mis loetakse sõlmituks Tellija poolt Nõusoleku andmisega Pakkumisele.

Lepingu Dokumendid“ — Pakkumine, käesolevad Tarnetingimused ja muud võimalikud Poolte vahel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sõlmitud kokkulepped.

Eritellimus“ — toode, mis ei ole nn standardlahendus, vaid on valmistatud Tellija poolt antud erijuhiste alusel.

Tarnetingimuste ja muudes Lepingu Dokumentides sisalduva erikokkuleppe vastuolu korral juhindutakse erikokkuleppes sätestatust. Kokkulepe, millega pooled kalduvad kõrvale Tarnetingimustes sätestatust, peab olema sõlmitud kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Vorminõude täitmata jätmine toob kaasa vastava kokkuleppe tühisuse.

 1. Pakkumine ja hind

1.1. Pakkumine esitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja see kehtib 30 päeva esitamise kuupäevast arvates, v.a. juhul kui Pakkumises on märgitud teisiti.

1.2. Nõusolek, mis sisaldab Pakkumise täiendusi, piiranguid või ettepanekuid, ei ole Teostajale siduv, v.a. kui Teostajaga muudatustega nõustub ja väljendab seda selgesõnaliselt ja kirjalikult.

1.3. Tellijalt saadud puudulike või tegelikkusele mittevastavate lähteandmete põhjal koostatud Pakkumine ei ole Teostajale siduv.

1.4. Lepingu muudatused kehtivad vaid juhul, kui need on kokku lepitud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

1.5. Kui Tellija palub enne Tööde teostamist Teostajal valmistada makette või näidiseid, mille valmistamine ei sisaldu Pakkumises, on Tellija kohustatud Teostajale hüvitama sellega seoses kantud tegelikud kulud, sh ka juhul, kui Leping lõpeb enne Tööde teostamist.

1.6. Pakkumise sisu on konfidentsiaalne ja Pooltel ei ole õigust seda oma huvides muuks otstarbeks (kui Lepingu täitmiseks) kasutada ega kolmandatele isikutele avaldada.

1.7. Teostajal on õigus lisaks kokkulepitud tasule nõuda Tellijalt kulude või kahjude hüvitamist, mis on põhjustatud: (i) Tellija poolt antud materjali puudulikkusest ja mittekvaliteetsusest; (ii) Tellija parandustest ja muudatustest, mis on tehtud pärast Lepingu sõlmimist; (iii)Tellijapoolsetest viivitustest, vigaste trükifailide parandustest ja nende kinnitamisest; (iv) Tellija poolt esitatud hilisematest lisanõudmistest, mis ei sisaldu Pakkumises (kontrolltõmmised, (proof) trüki- või värvinäidised jms.); (v) Tellija palvel tiraaži suurendamisest.

 1. Tööde teostamine, üleandmine ja vastuvõtmine

2.1. Tööde teostamisel lähtuvad Pooled võlaõigusseaduse töövõtulepingu regulatsioonist, v.a. kui Lepingus on kokku lepitud teisiti.

2.2. Tellija on kohustatud Tööd vastu võtma kokkulepitud ajal ja kohas. Kui Pooled ei saavuta 1 kuu jooksul alates Tööde valmimisest kokkulepet Tööde vastuvõtmise aja ja koha osas, on Teostajal õigus ühepoolselt teatada Tellijale, kus ja millal Tööde üleandmine toimub. Kui Tellija Tööde vastuvõtmise kohustust rikub, on Teostajal õigus nõuda rikkumisega põhjustatud kahjude hüvitamist. Kui Tellija viivitab Tööde vastuvõtmisega rohkem kui 90 kalendripäeva, on Teostajal õigus Töö utiliseerida ja nõuda Tellijalt kahju hüvitamist.

2.3. Tööde üleandmine ja vastuvõtmine toimub üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisega Poolte poolt või saatelehe allkirjastamisega Tellija poolt. Tööde üleandmine Tellijale loetakse toimunuks ka juhul, kui Tellija ei ole Töid vastu võtnud või üleandmise-vastuvõtmise akti / saatelehte allkirjastanud 5 päeva jooksul kokkulepitud või Teostaja poolt teatatud Tööde vastuvõtmise ajast alates.

 1. Poolte vastutus. Pretensioonid

3.1. Pooled vastutavad teineteisele Lepingu rikkumisega tekitatud otsese kahju eest dokumentaalselt tõendatud ulatuses. Pooled ei vastuta teineteisele tekitatud kaudsete kahjude eest (saamata jäänud, tulu, majandustegevuse häiritus vms).

3.2. Pretensioonid esitavad Pooled teineteisele kirjalikult Lepingu Dokumentides märgitud aadressile või selle puudumisel registrijärgsele aadressile. Pretensiooni võib esitada ka e-kirja teel Lepingu Dokumentides märgitud e-posti aadressile. Vaidluse korral peab pretensiooni esitamist tõendama pretensiooni esitaja. Tööde kvaliteediga seotud pretensioonid esitab Tellija hiljemalt 3 päeva jooksul arvates Tööde vastuvõtmisest või selle toimunuks lugemist.

3.3. Lepingutingimustele mittevastavad Tööd tagastab Tellija Teostajale Poolte kokkuleppel või Teostaja nõudmisel 7 päeva jooksul arvates Tööde vastuvõtmisest. Tagastatavad Tööd antakse Teostajale üle aktiga (edaspidi „Tagastusakt“), millele märgitakse tagastamise põhjus ning mis Poolte poolt allkirjastatakse. Tagastusakti allkirjastamine ei ole käsitletav Teostaja nõustumisena Töö puuduste osas. Kui Teostaja ei nõustu Tellija pretensiooniga, siis teatab ta sellest Tellijat 3 tööpäeva jooksul Tagastusaktile allakirjutamisest arvates.

3.4. Teostaja ei vastuta Tööde lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis tulenesid Tellija poolt saadetud materjali puudustest või ebatäpsetest juhtnööridest. Väheolulised erinevused Poolte vahel kokku lepitud Tööde tulemusest ei anna Tellijale alust lepingust taganemiseks ega lepingu ülesütlemiseks.

3.5. Teostaja süül Tööde lepingutingimustele mittevastavuse korral teeb Teostaja, vastavalt Poolte kirjalikule kokkuleppele, kas Tööd uuesti vastavalt Lepingule, vähendab Tööde hinda või tagastab Tellija poolt tasutud Tööde hinna.

3.6. Kui Tellija soovib Tööde teostamist pärast teostamise algust peatada, on tal kohustus tasuda selleks hetkeks tehtud Tööd eest vastavalt Lepingule ja Teostaja esitatud arve(te)le.

 1. Vääramatu jõud

4.1. Lepinguga võetud kohustuste täitmise rikkumine Poolte poolt on vabandatav, kui rikkumine toimus vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Vääramatu jõuna käsitlevad Pooled streiki, tööseisakut, tulekahju vms takistust.

4.2. Pool, kelle tegevus on vääramatu jõu tõttu takistatud, on kohustatud sellest teisele Poolele esimesel võimalusel teatama. Kui rikkuv Pool ei ole vääramatu jõu asjaolude esinemisest mõistliku aja jooksul teisele Poolele teatanud, kaotab rikkuv Pool õiguse sellisele asjaolule tugineda.

 1. Viivitused lepingu täitmisel

5.1. Tellija on kohustatud Nõusoleku andmisega samal päeval Teostajale teatavaks tegema või üle andma Tööde teostamiseks vajalikud lähteandmed ja algmaterjalid. Kui Tellija viivitab lähteandmete või algmaterjalide teatavaks tegemise või üle andmisega, pikeneb Tööde teostamise tähtaeg automaatselt viivitatud aja võtta.

5.2. Teostaja ei vastuta toodete füüsilise kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui tooted on transporditeenuse osutajale õigeaegselt üle antud, kuid kohaletoimetamise viibimise põhjuseks on transporditeenuse osutajast tulenevad asjaolud või muud asjaolud, mida Teostaja ei saanud ette näha või mõjutada.

 1. Maksetingimused

6.1. Tellija tasub Tööde teostamise eest Teostajale tasu, mille suurus on fikseeritud Pakkumises ja/või muudes Lepingu Dokumentides. Kui Pakkumises ei ole märgitud teisiti, esitab Teostaja samaaegselt Tööde üleandmisega või pärast seda Tellijale arve Lepingus kokkulepitud maksetähtajaga või kokkuleppe puudumisel Teostaja poolt määratud tähtajaga.

6.2. Kui Tööde valmimine viibib Tellija süül, võib Teostaja esitada Lepingus kokku lepitud esialgsel Tööde valmimise tähtajal vahearve selleks hetkeks tegelikult teostatud Tööde eest.

6.3. Kui Tellija viivitab tasu maksmisega, on Teostajal õigus hoida veel üle andmata Töid või algmaterjale tagatisena enda valduses seni, kuni kõik Lepingu alusel sissenõutavaks muutunud tasud on Tellija poolt tasutud (pandiõigus). Kui Tellija viivitab Lepingust tuleneva tasu maksmisega üle 90 kalendripäeva, on Teostajal õigus üle andmata Tööd realiseerida ja tasaarveldada saadud tulu Tellija võlgnevusega.

6.4. Kui Teostaja nõuab Tellijalt tasu maksmist osaliselt või tervikuna ettemaksuna, siis märgitakse see Pakkumises.

6.5. Kui Pakkumises ei ole märgitud teisiti, on Teostajal õigus nõuda maksetega viivitamise korral Tellijalt viivist 0,25% päevas iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. Tasumisega viivitamisel üle 15 kalendripäeva on Teostajal õigus nõuda ja Tellijal kohustus tasuda viivist lepinguga tähtaegselt tasumata summalt 0,5% päevas iga viivitatud kalendripäeva eest. Võlgnevuse tasumisel arvestatakse esimeses järjekorras tasutuks trahvid ja kulutused, teises järjekorras viiviseid ning viimasena põhivõlgnevus.

6.6. Kui Pooled on kokku leppinud ettemaksus või tasumises osade kaupa, jääb Tööde omandiõigus Teostajale kuni Tööde eest täieliku tasumiseni.

6.7. Kui Tellija viivitab tasu maksmisega üle 30 päeva, on Teostajal õigus loovutada nõue Tellija vastu kolmandatele isikutele. Kõik võlgnevuse sissenõudmisest tulenevad kulutused on kohustatud tasuma Tellija.

6.8. Tellija kohustuste täitmine on tagatud kogu Tellija varaga sh tulevikus tekkiva varaga.

 1. Omandiõigus ja autoriõigus

7.1. Teostaja poolt Tööde teostamiseks hangitud töövahendid, arvutiprogrammid, trükiplaadid jms on Teostaja omand ja nende omandiõigus ei lähe pärast Tööde üleandmist Tellijale üle.

7.2. Juhusliku hävimise riisiko ja vastutus Tööde kui toodete eest läheb Tellijale üle alates Tööde üleandmise hetkest. Üleandmise hetkeks loetakse hetke, mil Tellija või mõni tema poolt volitatud isik võtab või oleks vastavalt Lepingule pidanud Tööd vastu võtma. Omandiõigus Töödele läheb Tellijale üle siis, kui kõik Lepingust tulenevad tasud (sh võimalikud viivised, ladustamiskulud jms.) on Tellija poolt tasutud.

7.3. Tellija tagab ja vastutab selle eest, et Tööde teostamisel vastavalt Tellija juhistele ja algmaterjalidele ei rikutaks kolmandate isikute õigusi. Tellija juhistest või algmaterjalidest tulenevate kolmandate isikute õiguste rikkumisest tulenevate nõuete täitmise eest vastutab Tellija või selle võimatuse korral on Tellija kohustatud rikkumisest tuleneva kahju terves ulatuses (sh. mainekahju, saamata jäänud tulu, tulevikus tekkiv kahju jms.) Teostajale hüvitama.

7.4. Tööde teostamiseks Tellija poolt Teostajale üle antud materjalid on Tellija omand. Materjalid, mida Teostaja ei kasutanud otseselt Tööde teostamiseks, tagastab Teostaja pärast Tööde üleandmist Tellijale (v.a. pandiõiguse kasutamise korral). Juhul kui Tellija soovib, et Teostaja kindlustaks nimetatud materjalid, siis kohustub Teostaja seda tegema tingimusel, et Tellija tasub kindlustamisega seotud kulud.

 1. Isikuandmete töötlemine

8.1. Teostajal on õigus koguda, salvestada, kasutada ja töödelda Tellija ning Tellija esindajate isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitsele kohaldatavatele seadustele mh. Lepingu täitmiseks, arvete esitamise süsteemi, raamatupidamis- ja ettevõttesiseste infosüsteemide ning kliendisuhete haldamiseks, seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks ja turunduslikel eesmärkidel.

8.2. Teostajal on õigus töödelda Lepingu või seaduse alusel saadud Tellija või Tellija esindaja isikuandmeid, sh. delikaatseid isikuandmeid, ilma nende isikute eraldi väljendatud nõusolekuta, kui see on Lepingu täitmiseks vajalik. Teostaja võib edastada Tellija ja Tellija esindajate isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui vastav informatsioon on vajalik Lepingu täitmiseks ja sellises ulatuses, nagu see on vajalik Lepingu eesmärgi saavutamiseks.

 1. Lepingust taganemine

9.1. Sidevahendi abil sõlmitud Lepingu korral on tarbijast Tellijal õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest.

9.2. Taganemisõigus ei kohaldu, kui Tellija on juriidiline isik.

9.3. Tellijal ei ole õigust Lepingust taganeda põhjusel, et valminud toode ei vasta Tellija ootustele (toote mõõt, värv vms.), kui Tellija on ise ekslikult tellinud vale toote või vastavate tingimuste osas puudus Poolte vahel kokkulepe.

9.4. Tellijal ei ole õigust Lepingust taganeda, kui Lepingu osaks on:

 • teenuse osutamine ja Teostaja on vastava teenuse terves mahus osutanud;
 • Eritellimuse alusel toodete valmistamine, seejuures kaotab Tellija sellisest Lepingust taganemise õiguse alates Teostaja poolt Lepingu täitmise alustamist.
 1. Vaidluste lahendamine

10.1. Lepinguga seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Eesti Vabariigis kehtiva õiguse alusel.

Прокрутить вверх
;